بازرسی قبل از حمل می تواند شامل یك یا تعدادی از موارد زیر باشد:

  • بازرسی كمی و/ یا كیفی كالا
  • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
  • بازرسی كانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
  • نظارت بر بارگیری یا تخلیه كالا
  • نمونه گیری
  • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
  • بررسی و ممیزی

بازرسی در مقصد:

در صورتی كه بازرسی قبل از حمل انجام نشده باشد، برای حصول اطمینان از انطباق محموله وارداتی با استانداردها، ضوابط یا مشخصات فنی مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، نمونه برداری كالا توسط كارشناس استاندارد مستقر در گمركات كشور انجام می شود. نمونه بصورت پلمب شده به همراه نامه پوششی برای آزمایشگاه همكار اداره استاندارد ارسال می گردد. مشتری موظف به ارائه كاتالوگ و مشخصات فنی به آزمایشگاه می باشد. پس از صدور نتیجه و بررسی آن گواهینامه بازرسی توسط شركت بازرسی صادر می گردد و برای واحد بازرسی مستقر در گمرك ارسال می گردد.