خدمات بازرسی فنی سازه های فلزی عبارتند از :

  • تهیه دستورالعملهای بازرسی در ساخت و نصب شامل (ITP ، WPS ، NDT و .....)،
  • بازرسی كیفی و كمی از متریال ورودی به كارخانه یا كارگاه
  • كنترل ابعادی قطعات در ساخت و نصب
  • بازرسی جوش در كارگاه ساخت و نصب شامل :( مواد مصرفی،تست جوشكار، بازرسی جوش در حین فرایند جوشكاری و نهایی
  • ارائه راهكارهای مناسب استانداردی در حین انجام فرایند ساخت ونصب
  • انجام تستهای غیر مخرب NDT شامل : (UT ، PT ،MT )
  • معرفی برندهای مورد تایید شركت نفت به مشتریان عزیزجهت تهیه كلیه اقلام پروژه
  • تهیه و ارائه فرمهای بازرسی درساخت و نصب
  • تهیه و ارائه گزارشات پیشرفت ساخت و یا نصب روزانه وهفتگی و ماهیانه به كارفرمایان محترم
  • تهیه FINAL BOOK (كتابچه فنی) پروژه و ارائه به مشتریان عزیز در پایان پروژه