زينب رشيدي
کارشناس نویسنده مقاله: زينب رشيدي
1395/12/21

استاندارد ISO 31000:2009 كه در حوزه مدیریت ریسك تدوین شده است، برای افرادی كاربرد دارد كه از طریق مدیریت ریسك، تصمیم گیری، تعیین و تحقق اهداف و ارتقاء عملكرد، در یك سازمان ارزش آفرینی كرده و از آن محافظت می كنند.
در حال حاضر این استاندارد در مرحله پیش نویس (DIS) است و برای دریافت نظرات آماده است. اما مرحله تجدید نظر به چه معناست و چه اتفاقاتی از مارچ 2015 تا كنون رخ داده است؟
تجدید نظر با هدفی مشخص انجام می شود: تسهیل و شفاف سازی امور. این مهم با به كارگیری زبانی ساده برای بیان اصول مدیریت ریسك به گونه ای كه برای كاربر منسجم و قابل درك باشد، محقق می شود.
در این نسخه ادبیات پیچیده قبلی حذف و متن كوتاه تر شده است و بر اهمیت عوامل انسانی و فرهنگی در تحقق اهداف سازمان و گنجاندن مدیریت ریسك در فرایند تصمیم گیری تأكید شده است. به طور كلی پیام اصلی استاندارد كماكان یكسان است – یكپارچه سازی مدیریت ریسك با سیستم مدیریت عملیاتی و استراتژیك.  
مرحله بعدی نهایی سازی (FDIS) استاندارد تجدید نظر شده است و پیش بینی می شود كه این استاندارد اواخر سال 2017 یا اوایل سال 2018 منتشر شود.
مطالب مرتبط