زينب رشيدي
کارشناس نویسنده مقاله: زينب رشيدي
1396/01/27

تفاهم نامه همكاری، بین پژوهشگاه استاندارد ومركز ملی تایید صلاحیت ایران، درخصوص فرآیند ارزیابی تایید صلاحیت امضاء شد.
   به گزارش پژوهشگاه استاندارد: تفاهم نامه همكاری بین پژوهشگاه استاندارد و مركز ملی تایید صلاحیت ایران درخصوص اجرای فرآیند ارزیابی به منظور تایید صلاحیت واعتبار بخشی به نهادهای ارزیابی انطباق از قبیل آزمایشگاه ها، شركت های بازرسی و نهادهای صدور گواهینامه، دوشنبه 21 فروردین، به امضای حسن سرشتی، رییس پژوهشگاه استاندارد و علیرضا خاكی فیروز، رییس مركز ملی تایید صلاحیت ایران  رسید.


براساس این گزارش: تفاهم نامه مذكوربه منظور تسریع در ارایه خدمات تایید صلاحیت به نهادهای ارزیابی انطباق و استفاده از توانایی ها و ظرفیت های پژوهشگاه استاندارد در ارایه خدمات تایید صلاحیت توسط مركز ملی تایید صلاحیت ایران تهیه و تنظیم شده است.
به موجب این تفاهم نامه، پژوهشگاه استاندارد به عنوان پیمانكار فرعی مركز ملی تایید صلاحیت ایران، در فرآیند ارزیابی اعتبار بخشی مشاركت خواهد داشت.
 این تفاهم نامه در 4 ماده و 19 بند، به مدت سه سال قابلیت اجرا خواهد داشت و در پایان دوره در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.
مطالب مرتبط